SRDCOVÁ SEDMA 2020 – SPOLEK RYTÍŘŮ MORAVY A VÍNA

   

I. Název organizace :
     SRDCOVÁ SEDMA 2020 – SPOLEK RYTÍŘŮ MORAVY A VÍNA z.s., dále jen z.s.  
     Je povoleno používat zkrácený název : SRDCOVÁ SEDMA 2020.

1) SRDCOVÁ SEDMA 2020 - SPOLEK RYTÍŘŮ MORAVY A VÍNA z.s., dále jen z.s. je 
     společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým    
     dosavadním životem, činností a postoji  přesvědčili a slibem  potvrdili, že  
     budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice moravského národa,  zejména na  
     poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a   
     hospodářském. 

2) SRDCOVÁ SEDMA 2020 - SPOLEK RYTÍŘŮ MORAVY A VÍNA z.s., dále jen z.s. 
     tvoří právnickou osobu a  působí  v České  republice  jako  zapsaný  spolek    
     podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - NOZ. 

3) Spolek  působí na  principu svobody víry a vyznání, spojuje všechny křesťany, 
     jinověrce a občany, kteří přijímají za své deset ctností rytířů, tj. čest, věrnost, 
     víru, naději, lásku, milosrdenství, statečnost, spravedlivost, moudrost a 
     umírněnost. 

 4) Spolek je nepolitickou společenskou organizací – zapsaným spolkem. 

 5) Sídlem  spolku  je  obec Hranice.  Adresa  spolku  je:  753  01  Hranice,  
     Nová 1824,  Morava,  Česká republika. 

6) Spolek vytváří na základě historického správního členění státu zemské 
     provincie. V jejich čele stojí zemský mistr. V městech a obcích, kde jsou pro to 
     podmínky, zřizuje spolek komendy spolku. V jejich čele stojí komtur. 

7) Spolek zřizuje zemské provincie Čechy, Morava, Slovensko. Ikdyž provincie 
     Slovensko působí nyní na jiném státním území, jsou všechny tři provincie ve 
     všem rovny s právy i povinnostmi.

8) Spolek  je  samosprávným  právním  subjektem,  jenž  může  nabývat  majetku  
     a  vstupovat  do hospodářských vztahů s jinými organizacemi. 

II. Členové spolku, jejich práva a povinnosti.  

1) Spolek tvoří: 
a) Členové (rytíři a dámy), kteří požádali o přijetí a byli přijati. 
b) Čestní  členové  (rytíři  a  dámy),  kterým  bylo  členství  navrženo  za  jejich  
     dosavadní postoje, činnost a práci, kterou vykonali pro moravské duchovní 
     obrození v nejširším slova smyslu. 
c) Členem  spolku  (rytířem  či  dámou)  může  být  pouze  osoba  starší  18  let,  
     která  svým dosavadním způsobem života prokázala, že je hodna této pocty, a 
     že je schopna svou prací naplňovat cíle spolu a 
     tuto skutečnost potvrdila slibem. 

2) Přijímání nových členů spolu: 
a) Nové členy spolku navrhují rytíři a dámy spolku či zemské provincie a 
     komendy spolku.
b) O  přijetí  řádných  i  čestných  členů  (rytířů  i  dam)  rozhoduje  generální  či  
     zemská  kapitula spolku hlasováním. 
c) Počet  čestných  členů  spolku  může  dosáhnout  maximálního  počtu  jedné  
     čtvrtiny  počtu řádných členů spolku. 

 3) Zánik členství: 
a)  Písemným sdělením o vystoupení ze spolku. 
b)  Úmrtím. 
c)  Zrušením členství pro trvalé neplacení členských příspěvků. 
d) Rozhodnutím  generální  kapituly  spolku  o  vyloučení  a  to  zejména proto, 
     že člen jednal v rozporu s cíli spolku.

 4) Práva a povinnosti: 
a) Řádní  i  čestní  členové  spolku  mohou  používat  v souladu  se  zákony  České  
     republiky osobní  znak,  který  potvrzuje  Zemská provincie  na  návrh herolda 
     a za svým jménem mohou používat zkratku Eq.M. (Eques Moraviae – Rytíř 
     Moravy) a Do.M. (Domina Moraviae – Dáma Moravy). 
b) Řádní i čestní členové spolku mají právo nosit označení členů spolku 
     (plášť, uniformu a insignie spolku popřípadě vyznamenání, a to při 
     slavnostních shromážděních. 
c) Členové spolku mají právo volit a být voleni do funkcí spolku, zúčastňovat se 
     činnosti a práce spolku a všech pracovních i slavnostních zasedání a 
     shromáždění spolku. 
d) Povinností  členů  spolku  je  dodržovat  stanovy  spolku,  aktivní  účast  při  
     naplňování  a uskutečňování  cílů  spolku,  jejich  propagace  v občanské 
     veřejnosti  a  řádné  placení stanovených příspěvků. 
e) Výši členských příspěvků stanoví generální kapitula.

 III. Symboly spolku. 

1) Světci a patroni Moravy,  sv. Rostislav, sv. Cyril a Metoděj. Dále je možno 
      rozšířit o návrhy zemských světců a patronů z provincií Čech a Slovenska.

2) Památnými dny spolku jsou 5. červenec -  Den příchodu slovanských 
     věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu a 28. říjen – památka svatořečení 
     moravského knížete Rostislava. 
3)  Insignií  a znakem spolku  je  červené srdce, které má ve svém  středu 
       číslo sedm. Znak je umístěn i na pečeti spolku.

4) Vlajkou a praporem spolku je MORAVSKÁ VLAJKA půlená barvou žlutou a 
     červenou, ve středu usazená MORAVSKÁ ORLICE nad níž je nápis Srdcová 
     sedma 2020 a pod ním nápis Spolek rytířů Moravy a vína. 
     Pod znakem je umístěn latinský nápis EQUITES  MORAVIAE  ET  VINI a pod    
     ním heslo spolku: VIRIBUS  UNITIS

5) Heslem spolku je : Spojenými silami (latinsky – VIRIBUS UNITIS). 

IV. Cíle činnosti spolku. 

1) Cílem činnosti spolku je zejména péče o historické, duchovní a hmotné 
     dědictví Moravy a Moravanů, jakož i zemských provincií, jejich zachování a   
     rozvíjení pro budoucí generace. 

2) Spolek: 
a) Hájí právo na svobodu myšlení a prosazuje moravské duchovní obrození. 
b) Chrání  moravské a zemské svatyně a místa spojená s cyrilometodějskou    
     misijní činností. 
c) Posiluje křesťanské, národní a státotvorné vědomí Moravanů a zemských 
     provincií. 
d) Vyvíjí osvětovou činnost k šíření kultu a k rozvíjení duchovních odkazů 
     sv. Rostislava a slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, zejména mezi   
     Čechy, Moravany a Slováky. 
e) Rozvíjí duchovní odkaz patronů Moravy sv. Rostislava a sv. Cyrila a Metoděje 
     k porozumění  mezi křesťany a národy.
f) Podílí  se  na  charitativní  a  humanitární  pomoci  potřebným  osobám  
    formou  sbírek  a sponzorských darů. 
g) Pořádá  vzdělávací  akce  (přednášky,  semináře  a  odborné  disputace)  a  
     shromažďuje prostředky na realizaci veřejně prospěšných akcí, v duchu   
     popularizace moravských zemských světců a moravských panovníků. Rovněž  
     se podílí na rozšiřování rytířských zásad a zemského patriotizmu mezi 
     mládeží a širokou veřejností. 
h) Rozvíjí zemský patriotismus  ve svých provinciích, v duchu historické pravdy,
     kritického myšlení, úcty k názorům druhých. Dodržuje zásadu nepokřiveného
     vnímání dějinných událostí a křesťanské  morálky.
i ) Vytváří  možnosti  a  podmínky  pro  shromažďování  prostředků  k naplnění    
     výše uvedených cílů. 

 V. Generální kapitula spolku a statutární zástupci spolku. 

1) Všichni řádní členové spolku tvoří generální kapitulu spolku. Čestní členové,   
     pokud se zúčastní jednání kapituly, mají hlasovací právo. Generální kapitula  
     spolku je nejvyšším orgánem spolku.

 2) Generální  kapitula  spolku  se  schází  zpravidla  jedenkrát  do  roka a      
      nebo  dle potřeby. Termín vždy vyhlašuje Rada spolku prostřednictvím    
      velmistra nebo jeho zástupce. 
      Rada spolku je statutárním kolektivním orgánem spolku a tvoří ji velmistr,   
      jednatel a pokladník.
 
3) Mezi zasedáními generální kapituly spolku je spolek řízen 3 člennou radou,  
     kterou volí generální kapitula spolku na svém zasedání. Navenek za spolek  
    jedná Velmistr spolku.

4) Generální kapitula spolku volí: 
a) Velmistra spolku, 
b) Radu a úředníky spolku,
c) Na návrh Zemských provincií potvrzuje Zemské správce,

5) Generální kapitula spolku schvaluje stanovy spolku. 

6) Generální kapitula spolku rozhoduje: 
a)  Všechny závažné otázky činnosti spolku, 
b)  o přijetí či vyloučení členů spolku, 
c)  o majetku spolku, 
d)  spory týkající se vnitřního života spolku, 
e)  o zřízení zemských provincií spolku, 
f)  o zrušení spolku. 

7) Generální kapitula spolku ukládá úkoly: 
a)  Radě spolku a úředníkům spolku,
b)  Zemským mistrům a kapitulám jednotlivých provincií spolku, 
c)  Komturům a členům spolku.

8) Zasedání místních komend, zemských kapitul a generální kapituly je usnášení  
     Schopné, jen při nadpoloviční přítomnosti členů.

VI. Velmistr spolku. 

1) Velmistr spolku je volen generální kapitulou spolku. 

2) Velmistrem spolku může být zvolen jen občan České republiky.
3) Velmistr spolku reprezentuje spolek navenek. 

4) Velmistr  spolku  má  právo  svolat  generální  kapitulu  spolku  podle  těchto  
     stanov,  řídit  ji  a předsedat ji.  

5) Velmistr spolku má právo žádat zprávy o činnosti spolku i jednotlivých 
     zemských provincií a podávat návrhy a pokyny generální kapitule spolku, 
     radě spolku i jednotlivým kapitulám spolku v zemských provinciích spolku.  

6) Velmistr spolku uděluje vyznamenání spolku SRDCOVÁ SEDMA 2020 a při  
     investituře pasuje členy spolku na rytíře a dámy Moravy. 

VII. Zemští mistři a zemské kapituly řádu. 

1) Zemští mistři jsou voleni zemskými kapitulami spolku, svolávají zemské   
     kapituly spolku a řídí jejich zasedání i zemské úředníky spolku. Jejich volbu 
     potvrzuje generální kapitula spolku.

2) V nepřítomnosti velmistra přijímá moravský zemský mistr spolku slib nových 
     členů spolku a provádí jejich investituru. Tuto pravomoc může v případě 
     potřeby předat i dalším zemským mistrům. 

3) Velmistr spolku uděluje vyznamenání sv. Rostislava, slovanských  
     věrozvěstů Cyrila a Metoděje, popřípadě dalších vyznamenáních generální    
     kapitulou schválené.

4) Zemské kapituly spolku schvalují zřízení komend a potvrzují zvolené komtury 
     do funkcí. 

VIII. Úředníci spolku. 

1) Úředníky spolku jsou: mistr, pokladník, a jednatel spolku. Dále je možné   
     z důvodu potřeby rozšířit o funkci kancléř, sekretář, archivář, herold či  
     hospodář spolku. Rozšíření schvaluje generální kapitula.

2) Zemské provincie spolku si mohou volit zemské úředníky. 

3) Úředníci spolku jsou voleni vždy z řádných členů spolku. 

4) Úkoly úředníků: 
Velmistr:   a)  Zastupuje a reprezentuje spolek.
                     b)  plní úkoly svěřené mu radou či generální kapitulou spolku, 
                     c) jedenkrát ročně podává zprávu o své činnosti generální 
                          kapitule   spolku   
                        
Pokladník: a) Spravuje finance spolku, 
                      b) vybírá příspěvky od jednotlivých členů spolku, 
                      c) uchovává a ochraňuje insignie a symboly  spolku, 
                      d) připravuje a organizuje charitativní akce spolku.
                           
Jednatel:     a) Dle potřeby vystupuje a jedná jménem spolku na veřejnosti, 
                      b) zajišťuje a projednává sponzorské smlouvy, 
                      c) zajišťuje a projednává grantové příspěvky, 
                      d) jedenkrát ročně podává radě spolku a 
                           generální kapitule spolku informaci o výsledcích své činnosti.
                           
Další případné úkoly při rozšíření úředníků:
Herold:         a) Připravuje a řídí ceremonie spolku  
                            (slavnostní zasedání, shromáždění, 
                            investitury apod.)  a dohlíží na jejich 
                            správné vykonávání, 
                       b) připravuje návrhy osobních znaků pro nové řádné i 
                            čestné členy spolku .
                       c) vyhotovuje jmenovací diplomy, 
Archivář:     a) Spravuje archiv spolku a knihovnu, 
                       b) shromažďuje, eviduje a uchovává písemnosti spolku, 
                       c) shromažďuje a eviduje poznatky o činnosti 
                            jiných spolků a společenství, 
Hospodář:   a) Spravuje a obhospodařuje majetek spolku, 
                       b) vede agendu týkající se hospodářské činnosti 
                            spolku, jeho daňových povinností a  
                            zajišťuje jednání s případnými sponzory,   
                       c) provádí a vede inventarizaci majetku spolku, 
                       d) jedenkrát ročně podává radě spolku a 
                           generální kapitule spolku informaci o       
                           výsledcích hospodářské činnosti spolku a 
                           plnění daňových povinností. 
Kancléř:      a) Zastupuje velmistra spolku, 
                      b) vyřizuje agendu spolku a odpovídá za ni, 
Sekretář:    a) Zastupuje kancléře spolku a v případě 
                           potřeby vede agendu spolku, 
                      b) opatruje pasovací meč, 
                      c) při slavnostech spolku nese pasovací meč, 
                      d) řídí a zajišťuje odborné práce. 


IX. Patroni spolku. 

1)    Patrony spolku jsou osoby a instituce, které nad spolkem převzaly záštitu, 
což  stvrdily písemně vydanou listinou. 

 X. Hospodaření spolku. 

1)  Spolek  je  právnickou  osobou,  jejíž  hospodaření  je  zaměřeno  na  získávání 
      finančních prostředků potřebných k naplnění a uskutečnění cílů spolku. 

Zdroje a prostředky tvoří: 
a)  Příspěvky členů, 
b)  dary a odkazy, 
c)  příspěvky státu a krajů, 
d)  příspěvky sponzorů, 
e)  příspěvky spolků a společností, 
f)  výnosy z vlastního majetku a z vlastního podnikání a hospodářské činnosti,  
     z pronájmů a z provozu vlastních budov a sociálních a charitativních zařízení,  
     z vydavatelské činnosti, z prodeje upomínkových předmětů apod.). 

2) Úřední listiny spolku podepisují: velmistr, moravský zemský mistr, kancléř   
     spolku, herold spolku a osoby radou spolku pověřené. 

 XI. Zánik spolku

1)  SRDCOVÁ SEDMA 2020, Spolek rytířů Moravy a vína  může  o  svém    
      dobrovolném  zániku  rozhodnout  souhlasným  hlasováním  dvoutřetinové      
      většiny  členů  spolku přítomných na zasedání generální kapituly spolku. 

2) V případě rozhodnutí o zrušení spolku jmenuje generální kapitula spolku  
      likvidátory a rozhodne o způsobu vypořádání majetku spolku. 


XII. Závěrečná ustanovení. 

1) V případě,  že  v činnosti  spolku  SRDCOVÁ SEDMA 2020 - Spolek   
     rytířů Moravy a vína z.s. nastane okolnost, která není upravena stanovami,   
     vychází se při řešení otázky přiměřeně z obecných právních předpisů. 

2) Spolek SRDCOVÁ SEDMA 2020 - Spolek rytířů Moravy a vína, z.s. se ve své
      činnosti řídí právním řádem České republiky. 

3) Generální kapitula spolku SRDCOVÁ SEDMA 2020 - Spolek rytířů Moravy a   
      vína, z.s. je povinna  upravit  stanovy  spolku  podle  nově  přijatých     
      právních  norem  dotýkajících  se činnosti spolků.  

 4) Stanovy spolku SRDCOVÁ SEDMA 2020 - Spolek rytířů Moravy a 
       vína, z.s. byly přijaty na zasedání spolku v Hranicích dne 6.června 2020. 

                       …………………………………………………………..
                            Josef  František  Bartošek  Eg.M.  v.r. 
                                              první velmistr spolku

 

  

Srdcová sedma 2020

Hledáme nové členy

Máš zájem stát se členem našeho spolku?

SRDCOVÁ SEDMA 2020 - SPOLEK RYTÍŘŮ MORAVY A VÍNA z.s., dále jen z.s. je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji  přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice moravského národa,  zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a  hospodářském.

Kontaktuj nás telefonicky +420 608 765 165 nebo na e-mail: info@srdcovasedma2020.cz